Allmänna Villkor – Felicia Witte AB

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.feliciawitte.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Felicia Witte AB, organisationsnummer 559231-9064 (”Felicia Witte AB”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Felicia Witte AB framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Felicia Witte AB accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Felicia Witte AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Felicia Witte AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Felicia Witte AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Felicia Witte AB naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Felicia Witte AB fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Felicia Witte AB ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Felicia Witte AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Felicia Witte AB.

2. Avtal och beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Felicia Witte ABs Integritetspolicy, se här.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Felicia Witte AB bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Felicia Witte AB per e-post. Felicia Witte AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Felicia Witte ABs kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Felicia Witte AB. Om beställningen återkallas så kommer Felicia Witte AB att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1
När Du ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Felicia Witte AB behandling av personuppgifter finns i Felicia Witte ABs Integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar betalnings- och fraktavgifter.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten i kassan. Felicia Witte AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Felicia Witte AB. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Felicia Witte AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Felicia Witte AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. Kampanjer och erbjudanden

Felicia Witte AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Felicia Witte AB i samband med kampanjen. Felicia Witte AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid eller så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1
Den förväntade leveranstiden av varan är fortast möjligast och skickas med PostNord.

6.2
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Felicia Witte AB rätt att debitera dig en avgift på 200 kr.

7. Ångerrätt

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Felicia Witte AB detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Felicia Witte AB. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du kan använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

7.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 10 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Felicia Witte AB. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalemballage.

7.5
När Du ångrar ditt köp betalar Felicia Witte AB tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Felicia Witte AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Felicia Witte AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Felicia Witte AB tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Felicia Witte AB får dock vänta med återbetalningen tills Felicia Witte AB tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1
Vissa av Felicia Witte AB varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Felicia Witte AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3
Felicia Witte AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Felicia Witte AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Felicia Witte AB strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Felicia Witte AB mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Felicia Witte AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Felicia Witte AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

Felicia Witte AB kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Felicia Witte ABs kontroll, och webb-platser utanför Felicia Witte ABs kontroll kan länka till Sajten. Även om Felicia Witte AB försöker säkerställa att Felicia Witte AB enbart länkar till webbplatser som delar Felicia Witte ABs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Felicia Witte AB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. Force Majeur

Felicia Witte AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Felicia Witte AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Felicia Witte AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Felicia Witte AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

11. Ändringar av villkoren

Felicia Witte AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Felicia Witte AB har informerat dig om ändringarna. Felicia Witte AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Felicia Witte AB kundtjänst.

13.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Felicia Witte AB kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Felicia Witte AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Felicia Witte AB 2020-04-24